ไทยนต์การเกษตร ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสำหรับปาล์มน้ำมัน เครื่องตัดปาล์มและแต่งทางใบ
คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนผลิตและ
จำหน่ายเครื่องสกัดปาล์มน้ำมันภาคอุตสาหกรรมต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการนำเข้าจากต่างประเทศและชุดอุปกรณ์
สกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้สำหรับครัวเรือน ทำให้ชาวสวนปาล์มภาคครัวเรือนสามารถสกัดน้ำมันปาล์มได้เอง 
นอกจากนี้ ไทยนต์ยังจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงรถไถสำหรับเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มระบบไฮดรอลิค ชุดพ่วงบรรทุก
และลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรประเภทต่างๆ ตลอดจนการผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรตามแบบที่ลูกค้า
ต้องการ บริการออกแบบ ผลิตและติดตั้ง งานเครื่องจักรพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันครบวงจร
  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยนต์ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ทั้งจากพันธมิตรธุรกิจ เครือข่ายธุรกิจทั่วประเทศ
ตลอดจนลูกค้าทั่วทุกภาคส่งผลให้ยอดขายของไทยนต์เติบโตขึ้น โดยมีการพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับ
ปาล์มน้ำมันที่ได้มาตรฐาน สามารถใช้งานได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เป็นการลดการนำเข้าเครื่องจักรจาก
ต่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพทั้งด้านการเก็บเกี่ยวและการสกัดน้ำมันปาล์ม